Inkulumo Kasodolobha Emaqondana Nosomqulu Wohlelo Lwentuthuko Edidiyelwe (IDP) Kanye Nesabelomali (Budget) Sowezi 2023/24

Mphathi wohlelo,

Mama uSomlomo, Cllr PX Qwabe

IMeya yeSifunda kanye namaKhansela oMkhandlu waseMajuba, Cllr uMntwana, Ndabuko Zulu;

Abahloniswa, amakhansela aseMadlangeni (mention them by name);

Ikhansela leWadi, uNyambose
Amakhosi aseNdlunkulu; ubuholi bendabuko
Abaholi Bezenkolo abakhona;
OKaputeni Bezimboni kanye nosomabhizinisi abakhona;
Ababambe iqhaza ukuletha intuthuko eMadlangeni;
Amaqembu ezePolitiki akhona;
Abasebenzi bonke bakahulumeni abakhona namhlanje ngokuhlukana kwezigaba nezihlaka zabo;

Ngokukhethekile, ngibingelela osingabo namhlanje, abaphathi bethu okungamalungu omphakathi, Ngokuzithoba ngithi Sanibonani nonke!

Kuyangithokozisa ukuma phambi kwenu namhlanje ngethule isabelomali soMkhandlu kaMasipala iMadlangeni kunyaka wezimali wezi-2023/24.